Bát Môn Độn Giáp

Chào các vị Nhẫn Giả ! 

 BQT game Hỏa Chí Anh Hùng xin giới thiệu cho các Nhẫn giả Tính năng Bát Môn Độn Giáp  để nâng cấp nhân vật tăng lực chiến cao hơn. 

I. Hướng dẫn vào giao diện Bát Môn Độn Giáp

Bước 1: Chọn Nhân Vật

Bước 2: Trong Nhân Vật lựa chọn Bát Môn Độn Giáp

II. Hướng dẫn tăng Bậc Bát Môn Độn Giáp

- Mỗi bậc Bát Môn Độn Giáp phải trải qua 10 sao, tăng đạt 10 sao sẽ lên 1 bậc

- Sử dụng đá tăng cấp Bát Môn Độn Giáp để tăng sao

- Mỗi bậc sẽ có 1 ảo hóa tương ứng

III.  Hướng dẫn Trú Hổ

- Trú Hổ có 4 mốc tương ứng với các lv:

+ Thương Hồn:  Lv 0 đến Lv 19

+ Đỗ Hồn: Lv 20 đến Lv 39

+ Tử Hồn: Lv 40 đến Lv 59

+ Sinh Hồn: Lv 60 trở lên

- Sử dụng đá tăng cấp Trú Hổ để nâng cấp. Cấp càng cao số lượng đá tăng cấp Trú Hổ cần càng nhiều.

IV. Hướng dẫn Độn Giáp

1. Đan thuộc tính

- Sử dụng đan thuộc tính Độn giáp để tăng cấp thuộc tính. Cấp càng cao số lượng đan thuộc tính Độn giáp cần càng nhiều.

2. Nâng cấp Độn Giáp

- Sử dụng đan nâng cấp Độn Giáp để nâng cấp. Cấp càng cao số lượng đan nâng cấp Độn Giáp cần càng nhiều.

V. Hướng dẫn Tịch Tượng

- Sử dụng đan tăng cấp Tịch Tượng để tăng cấp. Cấp càng cao số lượng đan nâng cấp Tịch Tượng cần càng nhiều.

- Phải tích đủ điểm thịnh thế mới có thể tăng cấp Tịch Tượng.

 

Hỏa Chí Anh Hùng - Nơi Hội Ngộ Fan Naruto